Om oss

Företaget

Stockholms Äldreboende AB är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder äldreomsorg av hög kvalitet. Företaget bildades våren 2008 och ägs av Maria Hosseinpour och Hannele Malmgren, båda med mångårig erfarenhet av äldreomsorg och sjukvård i ledande ställning.

Företaget driver på entreprenad Riddargården, ett vård- och omsorgsboenden i centralt läge på Norrmalm i Stockholms stad, Riddargården sedan 1 november 2009 samt Klockhusets dagverksamhet i Sabbatsbergsbyn också sedan 1 november 2009.

Riddargården har 45 lägenheter, av vilka 10 är tvårumslägenheter, som möjliggör parboende för personer med biståndsbeslut. Våra boenden vänder sig till äldre personer som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.

Klockhusets dagverksamhet vänder sig till äldre personer som fortfarande bor hemma och har en diagnostiserad demenssjukdom och är i behov av vård och omsorg under dagtid samt att få möjlighet till social gemenskap och stimulerande aktiviteter. Dagverksamheten möjliggör också stöd och avlastning för anhöriga/närstående.

Vår verksamhetsidé och värdegrund

Vår verksamhetsidé är att bedriva äldreomsorg av hög kvalitet, där Du som boende eller gäst i dagverksamheten har möjlighet att behålla värdighet och livskvalitet. Vi vill tillhandahålla ett hemlikt, tryggt och trivsamt boende där Du har goda möjligheter till stimulerande aktiviteter i en vacker miljö.

En värdig äldreomsorg, med självbestämmande och respekt för privatliv och personlig integritet, ställer enligt vår mening krav inom många områden. Den handlar om att Du som boende/gäst ska få vara den Du är, ha valfrihet att göra det Du kan och vill på det sätt Du kan och vill.

En värdig äldreomsorg handlar också om att Du inte ska bli diskriminerad på grund av språk, etnicitet, kultur, religion eller sexuell läggning. Den handlar om Din rätt att få vara med och bestämma om den egna vården och omsorgen, att Du får vara delaktig i aktiviteter och social gemenskap men också om rätten att få välja bort det Du inte tycker om. Den handlar om Din rätt att komma ut på promenader men också om Din rätt att få hjälp med hygienen på ett respektfullt sätt.

Vi förverkligar vår verksamhetsidé genom att alltid utgå från Dina individuella behov, intressen och önskemål vid utformningen och genomförandet av våra vård- och omsorgsinsatser.

Vår verksamhetsidé bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och har inspirerats av Eden-filosofin. Eden är en livsbejakande verksamhetsfilosofi, där värme, glädje, generositet och livslångt lärande är viktiga beståndsdelar.

Kravmärkt Yrkesroll

En av hörnstenarna i Stockholms äldreboendes strategi för att säkra en omsorg och vård av hög kvalitet, är att validera och kompetensutveckla alla medarbetare enligt Kravmärkt yrkesroll. Kontakten med föreningen Kravmärkt Yrkesroll inleddes redan under 2009 och har med åren utvecklats till ett långsiktigt och inspirerande samarbete.

Kravmärkt Yrkesroll är en modell för att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen och för att stärka medarbetarnas yrkesidentitet, självkänsla och status. Modellens bas är fastställda yrkeskrav och kriterier för omvårdnadspersonalens arbete. Genom kreativa läromöten får medarbetarna möjlighet att diskutera och analysera alla yrkeskraven utifrån sina egna erfarenheter. Därefter följer validering, d v s en strukturerad bedömning och ett erkännande av medarbetarens kunskaper och kompetens. Individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram utifrån den enskilda medarbetarens resultat. Kompetensutveckling sker sen på arbetsplatsen utifrån medarbetarens behov och lärostil.

Vill du veta mer om Kravmärkt Yrkesroll, klicka här.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det finns ingen enkel genväg mot målet säker vård och omsorg av hög kvalitet. Vår strategi är att arbeta systematiskt och uthålligt med ständiga förbättringar inom verksamhetens alla områden, där vi eftersträvar kvalitet och patientsäkerhet i allt vad vi gör.

I vårt ledningssystem har vi fastställt efter vilka principer vi arbetar när vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar verksamhetens kvalitet. Kvalitet är i detta sammanhang ett mått på hur väl verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter men också hur väl verksamheten motsvarar våra boendes förväntningar. Ledningssystemet omfattar alla viktiga delprocesser och aktiviteter som krävs för att säkra och utveckla en trygg och säker verksamhet med hög kvalitet.

Utgångspunkten och det som håller samman vårt kvalitetsarbete är vår värdegrund, som vi sammanfattar i orden: Gott bemötande, Självbestämmande, Trygghet och Meningsfullhet.

Kvalitet - brukarundersökningar

Information om vad våra boende i Sabbatsbergsbyn och på Riddargården, samt våra gäster i dagverksamheten, tycker om verksamheten framgår av de årliga, nationella brukarenkäter som Socialstyrelsen och Stockholms stad genomför. Under respektive verksamhet finns länkar till resultaten av den senaste brukarundersökningen.

Personal

Totalt arbetar ca 80 personer i företaget. Förutom omvårdnadspersonal (vårdbiträden/undersköterskor) finns sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, aktivitetsledare, teamledare, verksamhetschef, enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), administrativ chef och vaktmästare.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Sjukfrånvaron för personal med månadslön, beräknat utifrån totalt schemalagd tid i företaget, var följande under år 2017.


Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91-180 Dag 181-365
2,10 % 1,37 % 0,77 % -

Företagets ägare

Maria Hosseinpour, delägare, är specialistsjuksköterska i geriatrik och var fram till sista oktober 2009 chef för Riddargårdens vård- och omsorgsboende och fram till sommaren 2008 chef även för Norrmalms hälso- och sjukvårdsenhet. Maria har tidigare tjänstgjort som verksamhetschef för äldreboende i privat regi och är nu verksamhetschef på Riddargården.

Hannele Malmgren, delägare, är specialistsjuksköterska inom medicin och har sedan 1979 haft olika chefsbefattningar inom sjukvården och sedan mars 1999 inom äldreomsorgen som verksamhetschef i såväl privat som kommunal regi. Hannele var fram till sista september 2009 verksamhetschef på Sabbatsbergsbyn och tjänstgör nu som styrelseordförande och administrativ chef i företaget.